Ajax loader
Toto ryogoku
Toto ryogoku
Toto ryogoku
Hiroshige, Utagawa Ichiyusai (Andô);
1797–1858.

"Toto ryogoku" ("Ryogoku in der östlichen Hauptstadt"), 1858.
(Die Brücke von Ryogoku in Edo (heute Tokio); die...
Ryogoku Bridge and Okawabata
Ryogoku no yoizuki|???? ?????|Twilight Moon at Ryogoku Bridge
Ryogoku Yanagibashi (Umegawa)|??????? ???|The Umegawa at Ryogoku Yanagibashi
???? ??????|Ryogoku Hanabi no Zu
???? ?????|Twilight Moon at Ryogoku Bridge
??????? ???? ???|The Ono at Ryogoku Yanagibashi
?????? ????|Fireworks at Ryogoku Bridge, from the series One Hundred Famous Views of Edo
??????  ?????|Toto, Ryogoku, from the series Thirty-six Views of Mount Fuji (Fugaku sanjurokkei)
Toto Ryogokubashi natsu keshiki|Panoramic View of Ryogoku Bridge in the Summer
?????? ????????????|Viewing the Sunset over Ryogoku Bridge from the Onmaya Embankment (Onmayagashi yori Ryogokubashi sekiyo o miru), from the series Thirty-six Views of Mount Fuji (Fugaku sanjurokkei)
Ryogoku Yanagibashi (Kawachiya)|??????? ???? ???|Tea-house at the Willow Bridge
Ryogokubashi noryo
of 1
Open Lightbox